Menu Close

OM OS

 

Det skal du vide om Rohde Advokat.

Rohde Advokat er en advokatpraksis specialiseret i familieret og strafferet. Vi har fysisk kontor på Lyngby Hovedgade 96 i Kongens Lyngby, men vi hjælper kunder fra hele landet. Der er frit advokatvalg, så uanset hvor du bor, kan du vælge os til at repræsentere dig. Fra Bornholm til Skagen, Tønder og Lolland. Vi tager også gerne hjem til dig, så vi kan holde møde i trygge rammer – eller online, hvis det foretrækkes.

I kommunesager dækkes vores transportudgift af kommunen, så det er ofte en fordel at vælge en udenbys advokat, som ikke har en personlig relation til de sagsbehandlere, som ser på sagen.

Med vores speciale i familiesammenføring i Danmark tilbyder vi også advokathjælp over telefon, Skype eller lignende, hvis I befinder jer i udlandet. Vi taler både dansk, engelsk og filippinsk. Som et af Danmarks førende advokatfirmaer indenfor udlændingeret hjælper vi privatpersoner såvel som virksomheder med bl.a. ansættelse af udenlandsk arbejdskraft, familiesammenføring og ansøgning om opholdstilladelse.
 
Du kan finde os på retshjælpslisten bl.a. ved Retten i Lyngby, hvor vi bistår ved sager i Børn og Ungeudvalget. Vi hjælper også i andre retskredse og i Ankestyrelsen med børnesager.

Advokat Jesper Rohde har specialiseret erfaring indenfor børns retsforhold og arbejder ofte med meget komplekse retsområder, hvor der er store følelser på spil. Jo tidligere i forløbet, du henvender dig til os, jo bedre er vi i stand til at hjælpe dig.

Vi kan kontaktes på tlf. +45 51 91 73 73 og på mail@rohdeadvokat.dk.
 
____

Rohde Advokat er etableret på følgende adresse:
Lyngby Hovedgade 96
2800 Kongens Lyngby

Vi kan kontaktes på telefonnummer +45 51 91 73 73 samt på e-mailadressen mail@rohdeadvokat.dk

Vores CVR-nummer er: 40040765.

Rohde Advokat er organiseret som anpartsselskab.
Rohde Advokat har klientbankkonti i Danske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokaterne hos Rohde Advokat er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Rohde Advokat er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Danmark. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Rohde Advokat uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Rohde Advokat anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos Rohde Advokat er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Rohde Advokat og/eller utilfredshed med en af Rohde Advokats advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.